Cyfarfod â’r Tîm

Mae tim Byw Bywyd Di-fwg yn rhan o’r Is-adran Gwella Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r tîm yn ymgysylltu ag ysgolion ar draws Cymru. Maent yn dîm medrus ac angerddol sy’n galluogi pobl ifanc i ledaenu negeseuon di-fwg ac aros yn ddi-fwg.

Deanna Hughes

Swydd: Hyfforddwr Atal Smygu

Ardal gwaith: Gogledd Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Cael cyfle i gyfarfod â phobl ifanc, eu helpu i wneud dewisiadau gwybodus am y diwydiant tybaco a rhoi’r hyder iddynt i siarad allan!

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Gall e- sigaréts gynnwys nicotin y mae’n hysbys ei fod yn gyffur caethiwus.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Rwyf wedi gwneud naid bynji ac wedi gwneud naid awyr yn Seland Newydd.

Sabrina Hoare

Swydd: Swyddog Adnoddau Gweinyddol

Ardal gwaith: Cymru Gyfan

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Rwy’n mwynhau gweithio gyda fy nghydweithwyr a gweld y gostyngiad parhaus mewn smygu ymysg pobl ifanc o ganlyniad i ymdrechion y timau.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae dros 7000 o gemegau mewn sigarét ac mae’n hysbys bod 60 ohonynt yn achosi canser.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Bûm yn gweithio ym Mumbai yn India am ddau fis yn sefydlu canolfan alwadau Lloyds TSB.

Mathew Taylor

Swydd: Hyfforddwr Atal Smygu

Ardal gwaith: De Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Cyfarfod a gweithio gyda cymaint o wahanol llysgenhadon Blwyddyn 8.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Gall smygu effeithio ar eich delwedd trwy achosi rhychau, smotiau a dannedd melyn.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Y tu allan i’r gwaith rwyf yn Gynghorydd Lleol.

Buddug Rees

Swydd: Hyfforddwr Atal Smygu

Ardal gwaith: Gorllewin Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Cyfarfod a gweithio gyda llysgenhadon cymheiriaid gwahanol Blwyddyn 8.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Gall smygu effeithio ar eich ymddygiad trwy achosi rhychau, smotiau a dannedd melyn.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Gallaf gyffwrdd fy nhrwyn gyda fy nhafod!

Cerys Jones

Swydd: Hyfforddwr Atal Smygu

Ardal gwaith: De Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Rwy’n mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o bobl ifanc a’u hannog i aros yn ddi-fwg.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae smygwr 20 y dydd yn gwario tua £3000 y flwyddyn ar sigaréts. Dychmygwch faint o siopa y gallech ei wneud gyda’r arian yna!

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Rwyf wedi gwneud naid awyr, naid bynji ac wedi mynd ar weiren sip o un wlad i wlad arall.

Charlotte Owen-Jones

Swydd: Hyfforddwr Atal Ysmygu

Ardal gwaith: De Ddwyrain Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Treulio amser allan yn y gymuned a phasio negeseuon iechyd cadarnhaol ymlaen at bobl ifanc.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae anifeiliaid anwes sy'n byw mewn tai llawn mwg ddwywaith yn fwy tebygol o gael canser.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Rydw i'n hyfforddwr ioga ac wrth fy modd yn treulio amser yn dysgu fy myfyrwyr, yn ogystal â herio fy hunan wrth ymarfer ioga.

Caoimhe Martin

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmysgu

Ardal gwaith: Gogledd Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?‘Rwy'n teimlo’n frwd dros newid ymddygiad; lles a phobl ifanc. Mae'r swydd hon yn berffaith gan fy mod yn mynd i weithio gyda thîm gwych o hyfforddwyr profiadol a gwybodus yn ogystal â llysgenhadon Blwyddyn 8 brwdfrydig ar brosiect ‘rwyf wir yn credu mewn.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Gwnaeth tybaco ladd 100 miliwn o bobl yn yr 20fed ganrif. Os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, bydd tybaco yn lladd un biliwn o bobl yn yr unfed ganrif ar hugain.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? ‘Rwyf wedi dringo Everest! Wel ddim yn hollol ... ond ‘rwyf wedi dringo’r Wyddfa 9 gwaith felly os rwy’n adio bob un o’r rhain at ei gilydd rwy'n credu ei fod yn cyfrif yn tydi?

Carl Hill

Role: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Area Covered: De Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?‘Rwy’n mwynhau gweithio gyda fy nghyd-weithwyr yn annog pobl ifanc i ddilyn ffordd o fyw iach a di-fwg.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?‘Rwy’n mwynhau gweithio gyda fy nghyd-weithwyr yn annog pobl ifanc i ddilyn ffordd o fyw iach a di-fwg.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? ‘Rydw’i wedi cael y fraint o gynrychioli Cymru yn athletau

Melina Williams

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: Gogledd Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Cael cyfarfod a gweithio gyda phobl ifanc a'u hannog i fyw bywyd iach a di-fwg.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae ysmygu e-sigaréts yn gallu achosi i’ch ysgyfaint galedu, sydd yn gyflwr iechyd anadferadwy.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Tra yn y Brifysgol, cefais afael a lledaenu ymennydd wir ddynol!

Bethan Ridsdale

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: De Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Rwy’n mwynhau gallu gwneud gwahaniaeth if fywydau pobl ifanc; yn gwella eu sgiliau a’u hyder.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae 600 miliwn o goed yn cael eu dinistrio bob blwyddyn i gynhyrchu tybaco. Gyda di-goedwigo yn bwnc llosg mor bwysig nawr; meddyliwch sut mae hyn yn effeithio y coedwigoedd glaw!

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Rydw i newydd ddechrau dysgu Syrcas Awyr – fy ffefryn hyd yn hyn yw’r Cylch Awyr!

Victoria Vaughan

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: e Orllewin Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Rwy’n caru cael hwyl gyda’r llysgenhadon wrth eu dysgu am y rhesymau i aros yn ddi-fwg ac i fod yn heini ac yn iach!

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Mae dros 7000 o gemhegion mewn sigaret…yn cynnwys gwenwyn LLYGOD MAWR!!!

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Rydw’i wedi hedfan hofrennydd dros Efrog Newydd!

Ruth Davies

Swydd: Hyfforddwraig Atal Ysmygu

Ardal gwaith: e Orllewin Cymru

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am fod yn hyfforddwr Byw Bywyd?Gwiethio gyda phobl ifanc i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau ac i’w galluogi i wneud gwahanaieth ym mywydau’r bobl o’u hamgylch.

Beth yw'r un ffaith am ysmygu byddech chi'n ei rhannu gyda pherson ifanc?Bod nicotin yr un mor gaethiwus a chocên; a bod pob ysmygwr yr ydw i’n eu hadnabod yn difaru eu bod byth wedi dechrau.

Dywedwch wrthym rywbeth diddorol amdanoch eich hunan? Bod nicotin yr un mor gaethiwus a chocên; a bod pob ysmygwr yr ydw i’n eu hadnabod yn difaru eu bod byth wedi dechrau.