Gweithiwr iechyd proffesiynol a rhieni

Smygu sigaréts yw achos pennaf morbidrwydd a marwolaeth y gellir ei atal yn y DU, gyda’r rhan fwyaf o smygwyr yn gaeth cyn eu bod yn 18 oed. Mae ymyrraeth gyda phobl ifanc i’w hatal rhag dechrau smygu yn brif flaenoriaeth.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi edrych ar y dystiolaeth sydd ar gael i greu rhaglen atal smygu sy’n cysylltu â mentrau sy’n bodoli fel Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru ac yn cynnwys dull ysgol gyfan o reoli tybaco.

Mae Byw Bywyd Di-fwg yn rhaglen atal smygu mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8 (12-13 oed) i’w galluogi i drafod peryglon smygu a buddion bod yn ddi-fwg. Ei nod yw datblygu cymuned o bobl ifanc sy’n wybodus am dactegau’r diwydiant tybaco a’u grymuso i hysbysu eraill.

Mae 65 o ysgolion ledled Cymru mewn ardaloedd â’r perygl uchaf o smygu wedi cael eu nodi i gymryd rhan yn rhaglen Byw Bywyd Di-fwg.

Mae grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 8 dylanwadol (llysgenhadon) yn cael eu recriwtio o bob ysgol sy’n cymryd rhan. Mae’r bobl ifanc hyn yn mynychu cwrs hyfforddiant deuddydd sy’n cwmpasu ystod eang o faterion a thestunau’n ymwneud â smygu.

Caiff y bobl ifanc eu cefnogi gan ap wedi ei ddylunio’n arbennig ar y we sy’n eu helpu i ledaenu negeseuon a chofnodi eu sgyrsiau di-fwg gyda’u ffrindiau. Ar ddiwedd y rhaglen, mae’r bobl ifanc yn dod yn llysgenhadon Byw Bywyd Di-fwg.

Am fwy o wybodaeth am Byw Bywyd Di-fwg, ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru (YMA)

Os ydych yn chwilio am gymorth i roi’r gorau i smygu, ewch i Helpa Fi I Stopio (http://www.helpafiistopio.cymru)