Rhyddfraint am Gwybodaeth

Cyflwyniad

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA) 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIR) 2002 i rym ar 1 Ionawr 2005.

Maent yn effeithio ar holl sefydliadau’r sector cyhoeddus, gan gynnwys GICCC. Eu bwriad yw sicrhau didwylledd, eglurder ac atebolrwydd yr holl sefydliadau cyhoeddus.

O dan y Deddfau hyn, mae gan bob corff cyhoeddus ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod y cyhoedd, staff a sefydliadau eraill yn gallu cael mynediad at wybodaeth ynglŷn â sut y maent yn gweithredu a gwneud penderfyniadau ynglŷn â’u perfformiad.

Cynllun Cyhoeddiadau

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi paratoi Cynllun Cyhoeddiadau unigol, cynhwysfawr ar gyfer ei holl adrannau rheoli, gan gynnwys yr Adran Iechyd Cyhoeddus, sy’n cynnwys GICCC a’r Gwasanaethau Sgrinio. Yr ymagwedd ar draws yr Ymddiriedolaeth yw cynnwys yn y Cynllun Cyhoeddiadau agenda a chofnodion cyfarfodydd timau rheoli pob adran, ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo.

Hawl i Wybodaeth

Yn ychwanegol at y deunydd a gyhoeddwyd trwy’r Cynllun Cyhoeddiadau, mae gan y cyhoedd hawl i wneud cais am unrhyw ddeunydd arall sydd gan awdurdod cyhoeddus. Felly, mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fecanwaith ar waith i ymateb i’r ceisiadau hyn, penderfynu a ddylai’r wybodaeth y ceisiwyd gael ei rhyddhau, neu a all unrhyw eithriadau fod yn gymwys i’r cais.

Nodwch hefyd mae gennych yr hawl i ofyn am fformat y wybodaeth sydd ei hangen, os hoffech gael y wybodaeth drwy'r post, sicrhewch eich bod yn ychwanegu eich cyfeiriad a chôd post at y wybodaeth cais blwch isod. Cysylltwch â'r Swyddfa Rhyddid Gwybodaeth os nad ydych wedi derbyn cydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith.